Protokoll för SSRK/V Göteborgssektionens årsmöte 2012-02-05

Plats: Jotun, Västra Frölunda

 1. Fastställande av röstlängden.

15 röstberättigade medlemmar närvarande.

 1. Val av ordförande för mötet.

Marianne Johansson valdes till ordförande för mötet.

 1. Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

Styrelsen meddelar att de utsett Lena Frisell till protokollförare för mötet.

 1. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

Christer Fröje och Lise Langseth valdes till rösträknare och till att justera protokollet.

 1. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än sektionens medlemmar.

Endast medlemmar närvarande på mötet.

 1. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Mötet har varit utannonserat i Apportören nr 4 samt på hemsidan. Mötet godtog detta.

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

 1. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

Genomgicks och godkändes av mötet.

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Balans och resultaträkningen godkändes. Sektionen har gjort en liten vinst under året. Denna går in i ny räkning för 2012.

 1. Sektionsstyrelsens rapport och eventuellt förslag till beslut om de uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.

Fanns inga sådana förslag.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

 1. Presentation av beslut om sektionsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år.

Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

Angående föreläsningar kom förslag på: Hund i Harmoni (Anna), Ankan Edoff, Marie Hansson (aktivering), Per Jensen (etologi) och Jörgen Tünell (kommunikation).

 1. Presentation av styrelsens förslag till rambudget för kommande år.

Budgeten godkändes av mötet.

 1. Beslut om reseersättning för klubbens funktionärer.

Beslutades att reseersättning om SEK 18.50 per mil utgår vid av styrelsen särskilt godkända uppdrag. Minimigränsen om 5 mil borttages.

 1. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i sektionsstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Mötet valde:

Ordförande:                                            Marianne Johansson – omval 1 år

Ordinarie ledamöter:       Barbro Fridström – omval 2 år

                                            Lena Frisell – omval 2 år

                                            Titti Karlström – omval 2 år

Innehar mandat:              Christer Fröje, Renée Selander och Helena Eliasson

Suppleanter:                    1) Jaana Kapuli  - omval 1 år

                                            2) Jan-Inge Glenberg – omval 1 år

      16. Val av valberedning.

Mötet valde: Inger Persson (sammankallande), Gerd Permyr, Mari-Ann Andersson och Elisabeth Christensén.

 1. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-16.

Punkterna 15 och 16 förklaras omedelbart justerade.

 1. Ärenden som sektionsstyrelsen hänskjutit till sektionsmötet eller som anmälts till sektionsstyrelsen.

Fanns inga sådana ärenden.

 1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

 1. Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

 

 

…………………………………….        ………………………………….

Marianne Johansson, ordförande     Lena Frisell, protokollförare

 

 

…………………………………….        …………………………………..

Christer Fröje, justerare                       Lise Langseth, justerare