STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN

2012-03-26 – Nr 2

Plats: Husdjurshälsan

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Renée Selander, Titti Karlström, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg

Ej närvarande: Helena Eliasson

 

 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 1. Val av justeringsman.

Renée Selander utsågs till att justera protollet.

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor a) Studiefrämjandet b) Hundens Hus c) Blommor Gerda.

 1. Föregående protokoll + åtgärdslistan.

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Från åtgärdslistan kvarstår:

Marianne – Räkna ammunitionen i lager.

Barbro – Sponsring våra aktiviteter (Specific, Första hjälpen kit + vaccinationer)

Titti – Kristina Forsell – viltspårkurs

Renée – Föreläsning Per Jensen bordlägges tills vidare

Lena – Köper glas till vinnarna i varje klass på WT cup.

 1. Kassörens rapport.

Ekonomin är god.

 1. Utbildningsansvarigs rapport.

Anette och Tina har börjat sin nybörjarkurs. Regina startar ev. en kurs söder om Gbg.

Lise och Christer har 9 anmälningar och drar också igång sin kurs nu.

 1. Domarutbildningen, nya domare WT

7 st gick kursen i Ljungslätt den 17-18 mars.

 1. Instruktörsutbildningen Sämsholm 28-29 april.

9 st anmälda hittills.

 1. Inofficiella jaktprovet 14-15 april.

Hittills anmälda 13 dummies och 17 vilt. Anmälningstiden går ut 1/4.

 1. Sjösvängen 12-13 maj.

17 anmälda. Elisabeth Kartler dömer. Margareta och Marianne funktionärer. Barbro matansvarig. Skytt saknas.

 1. Fegen vecka 30.

Fullbokat men vi sätter upp reserver.

 1. Hemsidan.

Sköts med bravur av Gerda. Vi har nu även lagt in några externa föreläsningar.

 1. WT Cup Säve 5-6 maj.

2 deltävlingar får räknas in i cupen.  Vi har till dags dato 18 nkl, 15 ökl, 2 ekl anmälda.

 1. Intyg för inköp av ammunition.

Härmed intygas att följande styrelseledlemmar i SSRK/V Gbg-sektionen är berättigade till att köpa ammunition för klubbens räkning:

Marianne Johansson, Lena Frisell, Anne Karlström, Christer Fröje, Barbro Fridström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg och Jaana Kapuli.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

 1. SSRK/V samråds och informationsmöte.

Den 9/6 kl. 11.00-15.00 på Scandic Backa. Två deltagare inbjudes av Västra till detta möte. Sektionen beslutar att skicka Marianne och Lena.   Lena meddelar Låtta vilka som kommer.

 1. Föreläsning.

Bordlägges tills vidare.

 1. Domarkonferens Stättared 8-9 september.

2 dagar. Diskutera nya reglerna lördag. Upplägg av provet i oktober på söndag.

 1. Övriga frågor.

a)    Studiefrämjandet – Marianne och Lena går på informationsmöte den 11/4.

b)   Hundens Hus – Har flyttat in under Husdjurshälsan. De kommer att ha föreläsningar som kan vara intressanta för våra medlemmar. Barbro ombesörjer att information kommer in på vår hemsida.

c)    Blommor Gerda  - Lena har ombesörjt att vi skickat blommor till Gerda.

 1. Nästa möte.

På Husdjurshälsan de 20/8 kl. 18.30.

 1. Avslutning.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

 

……………………………………….                          ………………………………………..

Marianne Johansson, ordförande                           Lena Frisell, sekreterare

 

 

……………………………………….

Renée Selander, justerare