tillbaka


 

STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN

No 5 – 2012-02-05

Plats: Jotun

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Lena Frisell, Barbro Fridström, Titti Karlström, Helena Eliasson, Jaana Kapuli, Jan-Inge Glenberg.

Anmält förhinder: Renée Selander

 

  1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

  1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes.

  1. Åtgärdslistan, föregående protokoll.

Godkändes och lades till handlingarna.

  1. Val av justeringsman.

Christer Fröje utsågs till att justera protokollet.

  1. Val av protokollförare för årsmötet.

Styrelsen utsåg Lena Frisell till protokollförare för årsmötet.

  1. Reseersättning, traktamente.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att reseersättning om SEK 18.50 skall utgå vid vissa av styrelsen godkända resor. Minimigränsen om 5 mil borttages. Inget traktamente skall utgå.

  1. Fastställande av budget.

Budgeten genomgicks och godkändes av styrelsen.

  1. Utbildning av nya WT-domare.

F.n. har vi 21 st utbildade, varav endast 12-13 st är aktiva.  Marianne har gjort utskick till nya potentiella domare men fått dålig respons.

Styrelsen beslutade därför att vi gör ett upprop på hemsidan.

Utbildningen är tänkt att vara i Ljungslätt helgen 17-18 mars.

  1. Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

  1.  Avslutning.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

 

 

..........................................................                             ……………………………………….

Marianne Johansson, ordförande                           Lena Frisell, sekreterare

 

 

………………………………………..

Christer Fröje, justerare