Startsidan
 

STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN

2011-04-12 – Nr 2

Plats: Husdjurshälsan. Högsbo

Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Lena Frisell, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg.

Anmält förhinder: Renée Selander, Titti Karlström, Helena Eliasson, Jaana Kapuli

1.    Mötets öppnande

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.    Val av justeringsman.

Christer Fröje utsågs till att justera protokollet.

3.    Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg av under Övriga frågor a) Lennart Nordin.

4.    Föregående protokoll + åtgärdslistan.

Genomgicks och lades till handlingarna. En del punkter på åtgärdslistan ännu ej genomförda.

5.    Kassörens rapport.

Ekonomin är god.

Barbro undersöker vad det kostar att köpa in ett bokföringsprogram. Styrelsen godkänner ett pris av ca SEK 1500:- för ett sådant.

6.    Utbildningsansvarigs rapport.

Titti ej närvarande.

Massagedag (halvdag) med Annika Falkenberg – förslagsvis 23 oktober. Plats?

Instruktörsutbildning. Rapport från Titti per telefon. Styrelsen anser att sådan utbildning skall ligga på Västra avd.

7.    Kursverksamheten.

Styrelsen beslutar att:

Apporteringskurser annonserade på Gbg-sektionens hemsida skall följa sektionens regelverk. Instruktören ansvarar själv för kursekonomin, dock ska kursavgiften följa sektionens rekommendation. Bidraget från Studiefrämjandet går oavkortat till sektionen.

8.    Särskilt prov.

Helena ej närvarande.

9.    Hemsidan.

Styrelsen är nöjd med Gerdas arbete med hemsidan.

10. Föredrag 29 mars av Marita Stigelius om Akutsjukvård.

18 st närvarande.

Marita tog ingen ersättning för detta. Styrelsen beslutar därför att: Marita får vara med på sektionens instruktörsutbildning 29 april – 1maj utan kostnad.

11. Instruktörsutbildning.

Helgen 29 april – 1 maj på Sämsholm. Ingen inbjuden instruktör denna gången.  Sista anmälningsdag 17 april.

12. WT-Cup. Lag-SM

En hel del anmälning redan inkomna, men det är långt kvar till sista anmälningsdag.

13. Sjösvängen.

Hittills 20 anmälda.

14. Inofficiella jaktprovet 9-10 april.

Flöt bra. Alla deltagare verkade nöjda.

15. Apportören.

Lena skickat in manus 15 april.

16. Övriga frågor

a)    Lennart Nordin – Lena har skickat kondoleansblommor för sektionens räkning.

 

17.  Nästa möte.

Den 2 augusti kl. 18.30 på Husdjurshälsan.

18. Avslutning.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

 


Marianne Johansson                                                                Lena Frisell

 

…………………………..                                       …………………………..

 

Christer Fröje

 

………………………………..