STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN

2011-11-26 – Nr 4

Plats: Ljungslätt

 

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Lena Frisell, Barbro Fridström, Titti Karlström, Jaana Kapuli

Frånvarande: Renée Selander. Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg

 

1.    Mötets öppnande.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.    Val av justeringsman.

Titti Karlsröm utsågs till att justera dagens protokoll.

3.    Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg av ”Särskilt B-prov retriever” och ”Samträning” under övriga frågor.

4.    Föregående protokoll + åtgärdslisan.

Genomgicks och lades till handlingarna.

5.    Kassörens rapport, budget.

Ekonomin är fortsatt god. Budgeten genomgicks. Vissa justeringar görs innan den spikas.

6.    Utbildningsansvarigs rapport.

Höstens kurser snart avslutade.

Massagekurs med Annika Falkenberg genomförd  den 23/10.

 

7.    Vårens kurser.

Ett antal kurser planeras till våren, varav minst en nybörjarkurs.

8.    Domarutbildning, nya WT-domare.

Planeras att hållas i vår. Marianne håller i detta.

Genomgång för gamla/nya planeras att äga rum i Stättared en helg i aug/sept. Lena undersöker vad som finns ledigt.

9.    Jonathan.

Andjakt. Beslutades att Jonathan får annonsera på vår hemsida. Vi tar inget ansvar, får skötas helt av Jonathan.

10. Instruktörsutbildningen.

Sämsholm bokat 27-29 april.  Ankomst fredag kväll. Titti varit i kontakt med Eva Thorén-Söderström som instruktör.

Beslutades att sektionen bidrager med 15.000:-. Aktiva instruktörer får betala 500:- för helgen och vilande instruktörer 1000:-.

11. Domare inofficiella jaktprovet.

Sämsholm bokat 14-15 april. Domare Ulf Hammarström.

Christer  skytt, Marianne provledare.

12. Info Fegen

Vecka 30 bokat även för 2012.  Anmälan från 15/3.

13. Hemsidan.

Gerd Permyr deltog under denna paragraf.

Bestämdes att kommande arrangemang skrivs in med fetstil i Almanackan. Genomfört med svagare text.

Om vi vill ha in något akut skrives detta under bilden på första sidan, ev. tas bilden bort tills vidare.

14. Cup

Vår deltävling i WT-cup planeras i Säve 5-6 maj.  Christer kontaktar Ralf Zachrisson för att få bekräftat datum.

Beslutades att ha samma koncept som i Stättared, d v s gratis start om man är funktionär ena dagen, resp. 200:- om man bara är funktionär.

Domarens val: dummy i pris.

15. Verksamhetsberättelsen.

Genomgicks och skrevs under av de närvarande.

16. Verksamhetsplanen.

Apporteringskurser

Inofficiellt jaktprov Sämsholm bokat 14-15 april: Provupplägg på fredagen. Bokat 200:-/bädd + 1000:- för anläggningen/marker.  Boende + mat ingår om man är funktionär 2 dagar.

Vidareutbildning instruktörer Sämsholm bokat 28-29 april: Helpension 1000:-/pers. Ankomst fredag em.

Sjösvängen Sämsholm bokat 12-13 maj: arr. ankomst fredag, deltagare lördag. 200:-/bädd, 1000:- för anläggning/marker.  Domare?

Beslutades att deltagare betalar 350:- + 50:- per startande hund. Då ingår övernattning, supé lördag kväll + frukost. Barbro åtagit sig att fixa maten.

WT Cup Säve 5-6 maj

WT Stättared 6-7 okt – bokat

Vidareutbildning WT-domare Stättared: aug/sept lördag/söndag

Utbildning nya WT-domare i Ljungslätt prel. 24-25/3 eller 21-22 /4

Jaktinternat i Fegen v. 30

Föreläsningar

17. Valberedningen.

Gerd Permyr och Inger Persson från valberedningen deltog i denna fråga.

18. Övriga frågor.

a)    Särskilt B-prov retriever: Beslutades att sektionen koncentrerar sig på inofficiella arrangemang.

b)   Samträning: Beslutades att vi lägger ner detta på grund av bristande intresse från medlemmarna.

 

19. Nästa möte.

Den 5/2 kl. 13.00 på Jotun. Årsmötet börjar kl. 14.00. Barbro köper fika.

20. Avslutning.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

 

 

……………………………………….                    ……………………………………..

Marianne Johansson, ordförande                                           Lena Frisell, sekreterare

 

……………………………………..

Titti Karlström, justerare