startsida

 STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN

2011-08-02 – Nr 3

Plats Husdjurshälsan

 

Närvarande: Marianne Johansson, Barbro Fridström, Lena Frisell, Jan-Inge Glenberg.

Frånvarande: Renée Selander, Titti Karlström, Christer Fröje, Helena Eliasson, Jaana Kapuli

 

 1. Mötets öppnande.

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 1. Val av justeringsman.

Jan-Inge Glenberg utsågs till att justera dagens protokoll.

 1. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes med tillägg av ”Samträning” under övriga frågor.

 1. Föregående protokoll + åtgärdslistan.

Genomgicks och lades till handlingarna. En del punkter på åtgärdslistan återstår.

 1. Kassörens rapport.

Bokföringsprogram införskaffat.  Ekonomin fortsatt god.

Inofficiella jaktprovet gav en blygsam pluspost.

 1. Utbildningsansvarigs rapport.

Utbildningsansvarig ej närvarande. Ingen rapport inkommen.

 1. Kursverksamheten.

I nuläget kommer Marianne, Titti, Barbro och Lena att hålla kurser i höst.

 1. Särskilt prov.

Helena ej närvarande.

Beslutades att vi anordnar inget särskilt prov i år.

 1. Hemsidan.

Beslutades att vi går igenom Hemsidan på vårt långmöte.

 1. Föredrag med Annika Falkenberg.

23 oktober på Husdjurshälsan. Titti håller i detta.  Ingen uppgift finns om hur många som anmält sig hittills.

 1. Domarutbildning WT             

21-22 augusti i Stättared. Fortfarande saknar Marianne besked från en del av domarna.

 1. WT Stättared

29-30 oktober. En del anmälningar har redan inkommit.

Domare bestäms efter att vi haft utbildningen i augusti.

Glas inköps till vinnarna i varje klass.

 1. Dummies.

Vi sålde 2 set (om 3 st) av Erikas dummies på Fegen.

Beslutades att sektionen köper in återstående 3 set att ha som priser på WT i Stättared. Detta blir en total kostnad om 600:-.

 1. Jaktinternatet i Fegen.

Jan-Inge undersöker möjligheterna att flytta internatet till Tostared.

 1. Sämsholm.

Lena kontaktat Sämsholm för reservationer inför nästa år. Det rör sig om:

14-15 april - inoff. jaktprovet

28-29 april - vidareutb. Instruktörer

12-15 maj -  Sjösvängen

Reservdatum: 21-22 april och 5-6 juni.

Ännu ingen bekräftelse på datumen från Sämsholm.

 1. RoA

Marianne har gått igenom nya RoA. Se bilagor rörande § 100/11. Detta bör skötas av Västra avd.

 1. Apportören.

Manus till nr 3 inskickat.

Vi kommer inte att annonsera ut jaktinternatet i nr 4, utan först i det nummer som utkommer i mars.

 1. Övriga frågor.

a)    Samträning – Beslutades att inte ha några samträningar i höst. Detta på grund av bristande intresse från medlemmarna. Det är dock inget hinder för medlemmar att själva träna i Horsikan (vid Rävekärrs Långvatten).

Jaana har ordnat med nytt lås till båten.

 1. Nästa möte.

Blir långmötet i Ljungslätt (styrelsemöte lördag och instruktörsmöte söndag)

Preliminärt datum 19-20 november. Marianne återkommer efter bokning.

 1. Avslutning.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

 

 

………………………………………….       ……………………………………

Marianne Johansson, ordförande                                  Lena Frisell. sekreterare

 

...........................................................

Jan-Inge Glenberg, justerare